• کلید و نمایشگر

نمراتور ریزشی کابین اسانسور

دستگاه کنترل سازی(محدودسازی)دسترسی آسانسور:

نمراتور معمولی آسانسور (آبی و قرمز)

شستی طبقات آسانسور ویسترول وارداتی تاچ اسکرین شیشه ای با نمراتور LCD نمراتور معمولی یا بیسیم داخل کابین (آبی و قرمز)

کلید آسانسور گرد BST دور طلایی

کلید آسانسور گرد BST دور طلایی

نمایشگر LCD آسانسور ( LCD داخل کابین)

نمایشگر LCD آسانسور ( LCD داخل کابین)

LCD گرافیکی داخل کابین آسانسور

LCD گرافیکی داخل کابین آسانسور