درایو دار - VVVF

گیرلس TRON3

پریمات

TRON5

گیربکس